Strategy Analysis International

Missiomme

Missiomme on auttaa asiakkaitamme kasvamaan kansainvälisesti.

Tässä onnistumme yrityksen ulkopuolisen näkökulman ja yhteisten tulkintojen avulla sekä toimimalla periaatteidemme mukaisesti.

SAI-toimintatapa ja uskomukset

Kansainvälistymisstrategia ei ole vain raportti tai aikomus; kyse on jatkuvasta dynaamisesta prosessista. Kaikki perustuu liiketoiminnan etujen ja vahvuuksien ymmärtämiseen; siihen miten ja missä hyödyntää näitä vahvuuksia parhaiden kansainvälisten mahdollisuuksien luomiseksi. Prosessin ytimeksi muodostuu resurssien kohdentaminen.

04_02 Käyttämämme menetelmä on yhteinen tulkinta. Pelkkä määrällinen ja/tai laadullinen tieto ei riitä, vaikkakin tarkemman tiedon saaminen on aina parempaa. Tärkeää on miten tietoa tulkitaan: Minkälaiset ovat kansainväliset mahdollisuutenne tämän informaation perusteella? Tulkinnassa käydään läpi miten kyseiset markkinat ja toimialat toimivat: mikä on vallitseva liiketoimintalogiikka, mitkä ovat tärkeimmät menestystekijät ja miksi alalla toimitaan niin kuin siellä toimitaan. Tulkitsemme kerättyä tietoa sekä itsenäisesti että kanssanne.

Tärkeintä kaikesta huolimatta on miten tulkinnan perusteella toimitaan. Toimet vaihtelevat tavanomaisesta radikaaliin – useimmiten radikaalit toimet tuovat parhaan tuloksen. Tieto ei riitä; liiketoiminnan kehittäminen, niin kuin me sen käsitämme, ei ole vain akateeminen harjoitus. Toimimalla opimme sekä vahvistamme näkemyksiämme.

Kansainvälinen onnistuminen riippuu kyvystä motivoida asiakkaita ostamaan yritykseltänne. Toisin sanoen, strategiat eivät luo mahdollisuuksia, vaan ihmiset luovat. Riippumatta siitä kuinka mielenkiintoinen tarjontanne on, mahdollista asiakasta kiinnostaa tietää miten hän voi hyötyä tarjonnastanne (muuttaa sen tuottavaksi tai hyödylliseksi): täten on tärkeää ymmärtää asiakkaanne asiakasta. Lähtökohtamme on tuoda asiakkaamme niin pian kuin mahdollista kasvokkain tapahtuviin myyntitapaamisiin kiinnostuneiden tahojen kanssa keitä kiinnostaa hyödyntää tarjontaamme omaksi hyödykseen.

Lähtökohtia

Viimeisen viidentoista vuoden ajan kilpailukyvyn perusta on pikkuhiljaa muuttunut. Taantuma kehittyneissä maissa yhdessä tämän muutokseen kanssa on lisännyt entisestään liiketoiminnan kehityksen tärkeyttä. Ennen keskityttiin markkinaosuuden kasvattamiseen kun taas nykyään pyritään hankkimaan ja ylläpitämään asiakastietokantoja. Merkittävä markkinaosuus tietyssä markkinasegmentissä ei enää takaa kannattavuutta – Laaja joukko arvokkaita asiakkaita takaa. Syystä tai toisesta asiakkaat pysyvät uskollisina toimittajilleen. Tarkoitus on löytää nämä asiakkaat ja ylläpitää hyvä asiakassuhde heidän kanssaan. Tämä on huomattavasti vaikeampaa kun asiakkaita pyritään saamaan kotimarkkinoiden ulkopuolella, koska näillä markkinoilla löytyy jo mahdollisesti vaihtoehtoisia tuotteita.

Nykyisin tuote on vain osa kokonaistarjontaa ja suurin osa lisäarvosta tulee palvelusta. Tuotteet eivät ole enää tuotannon tuloksia vaan niistä on tullut panoksia asiakkaan jakeluverkostoon.  Nykyisin tuotanto toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaat ovat välttämättömiä tuotannolle, muuten tuotantoa ei ole. Palvelua ei voi varastoida: asiakas on erottamaton osa tuotanto- tai lisäarvoprosessia. Yrityksen sijainti asiakkaansa lisäarvo- ja jakeluketjussa on pohja sen tuottavuudelle ja kilpailukyvylle.

Puitteet onnistuneelle liiketoiminnan kehitykselle löytyvät täten asiakasorientoitumisesta. Tämä pätee myös meidän asiakkaidemme tarjonnalle. Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen tarkoittaa uusien asiakkaiden hankintaa omien kotimarkkinoiden ulkopuolelta, ei välttämättä tuotantokapasiteetin ulkopuolelta. Tämä vaatii aina uusia tuoteinnovaatioita. Perimmäisen asiakaslähtöisen liiketoimintalogiikan ymmärtäminen, eli asiakkaan osa palvelun tuottamisessa ja asiakkaan asiakkaan ymmärtäminen,  on erittäin tärkeää ja antaa puitteet kaikelle kansainväliselle liiketoiminnan kehittämiselle.